STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 36 W OLSZTYNIE

 

 • Załącznik do uchwały nr 57/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 36 w Olsztynie.

  STATUT Przedszkola Miejskiego nr 36 w Olsztynie

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty / tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami/ wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.

  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela / tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami/.

  3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/.

  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami /.

  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. / Dz. U. nr 97, poz. 1054 z późniejszymi zmianami /.

  § 1

  1. Przedszkole Miejskie nr 36 w Olsztynie, zwane dalej „przedszkolem” jest jednostką budżetową i ma swoją siedzibę w Olsztynie przy ul. Dworcowej 24b

  2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Olsztyn, organem sprawującym nadzór pedagogiczny Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

  3. Przedszkole używa pieczęci podłużnej o treści:

  Przedszkole Miejskie nr 36

  ul. Dworcowa 24 b

  10-437 Olsztyn

  § 2

  CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

  1. Stwarzanie przyjaznego, stymulującego i bezpiecznego środowiska dla dzieci, rodziców i pracowników przedszkola poprzez:

  1/ sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny,

  2/ akceptowanie i respektowanie praw dziecka, rodziców i pracowników,

  3/ organizowanie dni adaptacyjnych dla dzieci 3 letnich i ich rodziców,

  4/ wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb dziecka,

  5/ udzielanie wychowankom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

  2. Dążenie do partnerstwa z rodzicami, stwarzanie okazji do aktywnego angażowania się rodziców w życie przedszkola:

  1/ dążenie do dobrej komunikacji z rodziną,

  2/ kontynuowanie dotychczasowych form współdziałania,

  3/ poszukiwanie nowych form współpracy.

  3. Zapewnienie dzieciom warunków do zdobywania wiedzy, rozwoju indywidualnych zainteresowań, osobowości oraz twórczej aktywności poprzez:

  1/ organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych poprzez kontakt ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym, kulturowym,

  2/ przygotowanie dzieci do nauki w szkole,

  3/ stwarzanie sytuacji sprzyjających podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz własnej historii i kultury.

  4. Rozwijanie i wzbogacanie umiejętności plastycznych dzieci poprzez:

  1/Przybliżanie dzieciom twórczości literackiej wybranych autorów,

  2/ wykorzystanie literatury do zajęć plastycznych, teatralnych, ruchowo-muzycznych,

  3/ oddziaływanie na środowisko rodzinne – organizowanie wieczorów literackich.

  5. Zapewnienie nauczycielom programu umożliwiającego rozwój zawodowy poprzez: 1/ całościowe szkolenie nauczycieli w zakresie Międzyprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,

  2/ uwzględnianie indywidualnych potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

  6. Zapewnienie wychowankom wyżywienia składającego się z czterech posiłków: śniadania, drugiego śniadania, obiadu i podwieczorku.

  1/ Koszt wyżywienia w pełni pokrywają rodzice lub opiekunowie dzieci:

  a) śniadanie, drugie śniadanie – około 30% dziennej stawki wyżywienia,

  b) obiad – około 50% dziennej stawki wyżywienia,

  c) podwieczorek – około 20% dziennej stawki wyżywienia.

  § 3

  ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

  1. Organami przedszkola są:

  1/ dyrektor

  2/ rada pedagogiczna

  3/ rada rodziców

  2. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców. Podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność:

  1/ stanowisko dyrektora powierza i z tego stanowiska odwołuje organ prowadzący,

  2/ dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami, decyduje między innymi w sprawie:

  a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli /załącznik nr 1 / i innych pracowników przedszkola,

  b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

  c) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

  d) zapewnia pomoce i materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli.

  3/ dyrektor w szczególności:

  a) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

  b) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

  c) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

  d) sprawuje nadzór pedagogiczny, opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

  e) przedstawia radzie pedagogicznej do dnia 31 sierpnia każdego roku wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

  f) jest przewodniczącym rady pedagogicznej, realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

  g) dopuszcza do użytku na wniosek nauczyciela program wychowania przedszkolnego, który będzie realizowany od początku roku szkolnego,

  h) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie jednostkowym dochodów i wydatków przedszkola, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie,

  i) przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku przedszkola,

  j) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.

  4/ zapewnia miejsca w przedszkolu wszystkim zgłaszającym się dzieciom 5 i 6-letnim i ma obowiązek do 30 września każdego roku powiadomić rodziców i dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w tym przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie,

  a) na wniosek rodziców może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,

  5/ stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza,

  6/ zapewnia dziecku zindywidualizowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną po uprzednim zdiagnozowaniu przez nauczyciela lub specjalistów,

  7/ wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

  3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, w skład której wchodzą nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Zasady działalności rady pedagogicznej określa regulamin organizacji i działalności rady pedagogicznej, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

  1/ Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

  a) Przygotowanie projektu i uchwalenie statutu przedszkola,

  b) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

  c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

  d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

  e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  2/ Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :

  a) organizację pracy przedszkola, w tym ramowy rozkład dnia,

  b) propozycje dyrektora związane z przydzielaniem nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

  c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  d) projekt planu jednostkowego dochodów i wydatków przedszkola,

  e) inne ustalenia wewnętrzne.

  4. W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci.

  1/ Wybory do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym ,

  2/ w skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola,

  3/ rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa strukturę i tryb pracy, regulamin nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,

  4/ rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego placówkę, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,

  5/ rada rodziców może wydać opinie dotyczące dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego za okres stażu,

  6/ nadrzędnym celem rady rodziców jest wspomaganie przedszkola w wykonywaniu opiekuńczej funkcji placówki.

  7/ Do kompetencji rady rodziców należy:

  a) współudział w bieżącym programowaniu pracy przedszkola,

  b) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola,

  c) aktywizowanie rodziców do działalności na rzecz realizacji celów i zadań przedszkola,

  d) pomoc w organizacji i poprawie warunków pracy przedszkola,

  e) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu i w środowisku lokalnym.

  8/ Rada rodziców w celu wspierania działalności przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł a także ustalić zasady wydatkowania tych funduszy,

  9/ prawa i obowiązki wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkola określone są w załączniku nr 2.

  5. W przedszkolu może działać rada przedszkola.

  1/ Powstanie rady przedszkola organizuje dyrektor przedszkola, z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców,

  2/ rada przedszkola uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego, zebrania rady są protokołowane,

  3/ w skład rady przedszkola wchodzą:

  a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,

  b) rodzice wybrani przez ogół rodziców,

  4/ rada powinna liczyć co najmniej 6 osób,

  5/ kadencja rady przedszkola trwa 3 lata,

  6/ do momentu powołania rady przedszkola zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

  6. Organy przedszkola mogą porozumiewać się ze sobą ustalając zasady i zakres współpracy, między innymi:

  1/ rada pedagogiczna może wyznaczyć spośród siebie osoby do współpracy z radą rodziców,

  2/ przedstawiciel rady rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym w wybranych zebraniach rady pedagogicznej,

  3/ rada pedagogiczna współdziała z radą rodziców w pozyskiwaniu ogółu rodziców do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

  4/ wymiana informacji między organami odbywa się na zebraniach ogółu rodziców,

  5/ w razie potrzeby każdy organ może zaprosić na swoje zebranie dyrektora lub przewodniczących pozostałych organów,

  7. W sprawach spornych organy wypracowują wspólne stanowisko w drodze dyskusji i uzgodnień.

  1/ Sprawy sporne między organami rozstrzygane są na wspólnym zebraniu zainteresowanych,

  2/ zebrania, o których mowa w pkt. 1 zwołuje dyrektor na wniosek co najmniej jednego z zainteresowanych,

  3/ w przypadku braku porozumienia w określonej sprawie dyrektor przedszkola lub przewodniczący rady może zwrócić się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny o rozstrzygnięcie sporu.

  § 4 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

  1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

  1/ W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

  a) liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

  b) godzinny rozkład czasu pracy nauczycieli,

  c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

  § 5

  1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. Może on być tworzony dla dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku.

  2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

  § 6

  1. Praca wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest na podstawie programów dopuszczonych do użytku przez dyrektora.

  2. Godzina pracy dla nauczyciela trwa 60 minut.

  3. W przedszkolu organizowane są zajęcia logopedyczne dla dzieci sześcioletnich w wymiarze 1 godziny zegarowej tygodniowo na każdy oddział dzieci 6-letnich.

  4. W przedszkolu na wniosek rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe organizowane przez inne niż przedszkole podmioty, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

  1/ Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe może wybrać program z wykazu programów dopuszczonych do użytku przez MEN albo opracować program samodzielnie,

  5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, tj. zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego nauki gry w szachy i nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

  a) dla dzieci w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,

  b) dla dzieci w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut,

  1/ zajęcia dodatkowe prowadzone są poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

  2/ opłaty za zajęcia dodatkowe ponoszą rodzice.

  6. Naukę religii organizuje się na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów).

  7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. § 7

  1. Przedszkole ma swoją siedzibę w Olsztynie, przy ulicy Dworcowej 24 b w budynku typowym, będącym własnością komunalną.

  2. Przedszkole jest 5- oddziałowe.

  § 8

  1. Zapewniając prawidłową realizację procesu wychowawczo – dydaktycznego przedszkole współpracuje z :

  1/ poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

  2/ szkołą,

  3/ placówkami zdrowia,

  4/ placówkami kulturalno – oświatowymi,

  5/ zakładami pracy w najbliższym środowisku.

  § 9

  1. Ustala się następujący ramowy rozkład dnia : 630 – otwarcie przedszkola 815 – śniadanie 1130- obiad 1215 –1400 – odpoczynek dzieci 3, 4 letnich 1215 – 1400 – zajęcia dodatkowe dla dzieci 5,6 letnich 1400 – podwieczorek 1630 – zamknięcie przedszkola.

  2. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala szczegółowy rozkład dnia i wpisuje go w dzienniku zajęć.

  § 10

  1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

  1/ Dzienny czas pracy przedszkola jest zgodny z arkuszem organizacji pracy przedszkola w danym roku szkolnym,

  2/ termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola ustala organ prowadzący,

  3/ w przypadku mniejszej ilości dzieci w przedszkolu, w porozumieniu z radą pedagogiczną można łączyć oddziały.

  2. Bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie odbywa się w godz. 700 – 1200.

  1/ Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne w kwocie ustalonej przez organ prowadzący.

  3. Przedszkole zapewnia wychowankom wyżywienie składające się z czterech posiłków dziennie: śniadania, drugiego śniadania ,obiadu i podwieczorku.

  4. Miesięczną odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu uiszczaną z góry stanowi:

  1/ koszt wyżywienia wg wartości surowca,

  2/ koszt związany z ilością zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej w godzinach pracy przedszkola.

  5. Wysokość opłaty za zadeklarowaną godzinę realizacji zajęć poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej oraz zasady zwrotu z tych opłat ustala uchwałą Rada Miasta Olsztyn / załącznik nr 3 /.

  1/ Zwrotu kosztów za wyżywienie i przygotowanie posiłków dokonuje się w przypadku nieobecności dziecka w ciągu dwóch i kolejnych dni.

  6. Opłaty o których mowa w ust. 4 uiszcza się w przedszkolu w terminie ustalonym przez dyrektora, w porozumieniu z rodzicami.

  1/ Zmiany dotyczące wysokości i terminów opłat za pobyt dziecka w przedszkolu będą przekazywane rodzicom w formie ogłoszeń.

  7. Za nieterminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu będą naliczane ustawowe odsetki od 21 dnia każdego miesiąca do dnia uregulowania należności.

  8. Na podstawie odrębnych przepisów pracownicy kuchni nie wnoszą opłat za wyżywienie.

  9. Pracownicy administracji i obsługi mogą korzystać z wyżywienia za odpłatnością, na którą składa się koszt wyżywienia wg wartości surowca oraz udział w kosztach administracyjno – rzeczowych ustalonych przez dyrektora.

  10. Nauczycielki spożywające posiłki wraz z dziećmi wnoszą odpłatność za wyżywienie w wysokości kosztu zakupu surowca zużytego do przyrządzania posiłków.

  § 11

  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

  1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycielki, pracowników administracji i obsługi.

  2. Do podstawowych obowiązków pracowników przedszkola należy:

  1/ przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny,

  2/ dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu inicjatywy,

  3/ przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy porządku,

  4/ przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

  5/ uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych na terenie placówki,

  6/ poddawanie się okresowym badaniom lekarskim, uaktualnianie karty zdrowia,

  7/ wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola.

  3. Pracownicy odpowiadają materialnie za powierzony ich pieczy majątek.

  4. Zadania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola zawarte są w zakresie czynności na poszczególnych stanowiskach pracy / załącznik nr 4 /.

  § 12

  1. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

  2. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępstwo pełni nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

  § 13

  1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział czynny powyżej 5 godzin dziennie opiece dwóch nauczycielek.

  2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel, w miarę możliwości opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

  § 14

  1. Do przedszkola może być przyjęte dziecko nie wymagające opieki nauczyciela o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym.

  2. Do przedszkola może uczęszczać dziecko wymagające wczesnego wspomagania rozwoju, jeżeli istnieje możliwość utworzenia zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  § 15

  ZADANIA NAUCZYCIELI

  1. Do zadań nauczycieli w szczególności należy:

  1/ prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci,

  2/ dbanie o estetykę i wyposażenie sali,

  3/ podnoszenie kwalifikacji w ramach samokształcenia i doskonalenia zawodowego,

  4/ opracowanie z rodzicami planu współdziałania w zakresie:

  a) spotkań informacyjno – edukacyjnych ( przynajmniej 2 razy w roku szkolnym),

  b) zajęć warsztatowych,

  c) organizacji imprez przedszkolnych,

  5/ przekazywania rodzicom informacji organizacyjnych na tablicach poszczególnych oddziałów,

  6/ pomagania rodzicom w nawiązaniu kontaktu ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

  2. Nauczyciel informuje rodziców o rozwoju i zachowaniu dziecka:

  1/ każdorazowo na życzenie rodziców,

  2/ z własnej inicjatywy.

  3. Opracowuje ankiety, kwestionariusze w celu zbierania informacji niezbędnych w pracy wychowawczo -dydaktycznej i opiekuńczej.

  4. Diagnozuje poziom umiejętności dzieci, monitoruje postępy ,rejestruje ich osiągnięcia i wydaje rodzicom informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

  5. Nauczycielki danego oddziału wspólnie opracowują dwutygodniowy plan pracy wychowawczo – dydaktycznej, który zawiera:

  1/ projektowanie sytuacji edukacyjnych ( temat, metody i formy),

  2/ cele – główny, pośrednie,

  3/ pracę indywidualną z dzieckiem,

  4/ literaturę.

  6. Nauczyciel sporządza zapis dziennej pracy w dzienniku zajęć.

  7. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne wszystkich dzieci w oddziale w ciągu całego roku szkolnego:

  1/ wyłania dzieci do pracy indywidualnej w celu skutecznego wspomagania ich rozwoju,

  2/ rejestruje postępy dziecka w zakresie prowadzonej pracy indywidualnej w formie opisowej, w kwestionariuszach lub na kartach pracy;

  3/ przedstawia radzie pedagogicznej i rodzicom osiągnięcia dziecka będące wynikiem tej pracy.

  8. Nauczyciel prowadzi współpracę ze specjalistami z poradni psychologiczno- pedagogicznej w celu przebadania dziecka.

  9. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegania instrukcji o bezpieczeństwie dziecka /załącznik nr 5/.

  10. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

  11.Nauczyciel wybiera program do realizacji spośród opracowanych programów wychowania przedszkolnego albo opracowuje program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.

  § 16 WYCHOWANKOWIE

  1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

  1/ W przypadku wolnych miejsc do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

  2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

  3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

  4. Do przedszkola naboru dokonuje dyrektor zgodnie z elektronicznym programem „Nabór” w terminie określonym przez organ prowadzący, według następujących kryteriów:

  1/ dzieci 6 – letnie,

  2/ dzieci 5-letnie mające prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego

  3/ matek i ojców samotnie wychowujących,

  4/ matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

  5/ z rodzin zastępczych,

  6/ dzieci już uczęszczające do przedszkola w poprzednich latach,

  7/ obojga rodziców pracujących.

  5. Dokumentacja dotycząca naboru dzieci do przedszkola jest przechowywana w kancelarii placówki.

  6. Przedszkole zapewnia dziecku prawo do:

  1/ udziału w zorganizowanym procesie wychowawczo – dydaktycznym,

  2/ rozwijania w jak najpełniejszym zakresie osobowości dziecka oraz jego zdolności umysłowych i fizycznych,

  3/ swobody myśli, sumienia i wyznania,

  4/ życia w wolnym społeczeństwie w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji i równości,

  7. Szczegółowy katalog praw i obowiązków dziecka określa /załącznik nr 6/.

  8. W przedszkolu stosowany jest kodeks dobrego zachowania.

  9. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo realizując zadania określone w przepisach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny, między innymi poprzez:

  1/ systematyczne kontrolowanie przez nauczyciela miejsc, w których przebywają dzieci / sala zabaw, szatnia, łazienka, ogród przedszkolny, miejsca spacerów i wycieczek/,

  2/ dbanie przez wszystkich pracowników o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu,

  3/ zapewnienie opieki dzieciom co najmniej dwóch osób dorosłych w czasie zajęć poza przedszkolem.

  10. W pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola uwzględnia się pomoc specjalistyczną: pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną.

  11. Do pracy ze specjalistami kierowane jest dziecko na podstawie:

  1/ obserwacji zachowań podczas zajęć i zabaw oraz innych sytuacji w czasie jego pobytu w przedszkolu,

  2/ analizy wytworów prac dziecka.

  12. W przypadku zauważenia niepokojących objawów w rozwoju dziecka, przedszkole inicjuje za zgodą rodziców działania w kierunku wczesnego wspomagania jego rozwoju.

  13. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców / poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach/.

  14. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  15. Rodzice mają prawo do wypisania dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po uprzednim pisemnym powiadomieniu dyrektora o rezygnacji nie później niż na koniec danego miesiąca.

  16. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z ewidencji wychowanków przyjętych do przedszkola w przypadku:

  1/ wykrycia przez nauczycielkę, a nie zgłoszonych przez rodziców ukrytych chorób, wymagających odrębnego trybu życia,

  2/ nie opłacania przez okres 2 miesięcy należności za pobyt dziecka w przedszkolu, po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców o decyzji, a) przepis ten nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem szkolnym.

  § 17 RODZICE

  1. Do podstawowych obowiązków rodziców ( prawnych opiekunów ) należy :

  1/ przestrzeganie niniejszego statutu,

  2/ respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

  3/ terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

  4/ stosowanie zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,

  5/ dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

  6/ zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka 6-letniego na zajęcia,

  a) niespełnienie obowiązku szkolnego ( 50% nieobecności w okresie jednego miesiąca ) podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

  7/ przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka,

  8/ informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, szczególnie w przypadku zatruć pokarmowych i chorób zakaźnych,

  9/ zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce do zajęć,

  10/ współdziałanie z nauczycielką w celu wspomagania rozwoju dziecka

  2. Rodzice mają prawo do:

  1/ uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

  2/ uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli dotyczących przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze sposobów udzielania dziecku pomocy,

  3/ zapoznania się z programami realizowanymi w przedszkolu i planami pracy w danym oddziale.

  § 18 ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

  1. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są osobiście wprowadzić dziecko do sali i oddać je pod opiekę nauczycielce.

  1/ Odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego na terenie przedszkola ( np. przed budynkiem, w szatni, przed salą ), ponoszą rodzice.

  2. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców / opiekunów/ lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę pełnoletnią.

  1/ Rodzice składają pisemne upoważnienie stałe lub jednorazowe do odbioru dziecka z przedszkola,

  a) upoważnienie składane przez rodziców zawiera imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko osoby odbierającej, dokument tożsamości i stan pokrewieństwa,

  2/ w szczególnych sytuacjach rodzice mogą jednorazowo upoważnić na piśmie osobę odbierającą dziecko w danym dniu z przedszkola,

  3/ osoba obierająca dziecko powinna posiadać dokument tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go,

  4/ podczas obierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające, zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielkę o odbiorze dziecka.

  3. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców z przedszkola nauczyciel:

  1/ nawiązuje kontakt z rodzicami dziecka,

  2/ w przypadku braku informacji, oczekuje z dzieckiem w placówce 30 minut,

  3/ ponownie podejmuje próbę skontaktowania się z rodzicami dziecka,

  4/ powiadamia dyrektora przedszkola, 5/ zgłasza fakt w pogotowiu opiekuńczym.

  4. Nauczycielki sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom / prawnym opiekunom/ lub upoważnionej osobie.

  1/ Schemat schodzenia i rozchodzenia się dzieci z przedszkola przedstawia / załącznik nr 7/.

  § 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan jednostkowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej.

  2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

  3. Przedszkole gromadzi środki finansowe w banku, wskazanym przez organ prowadzący na rachunkach:

  1/ dochody budżetowe

  2/ wydatki budżetowe

  3/ wydzielony rachunek dochodów

  4/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

  4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

  5. Traci moc uchwała nr 50 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 36 w Olsztynie z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zmian i wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Miejskiego nr 36 w Olsztynie.

  6. Zmiany do Statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

  7. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego nr 36 w Olsztynie tj. z dniem 22 listopada 2011 r. Przewodniczący Rady Pedagogicznej

  Załącznik nr 5

  INSTRUKCJA W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach / Dz. U. z 2003r. Nr.6, poz.69/

  1. Nauczycielka nie może pozostawić grupy dzieci bez opieki.

  2. Nauczycielka sprawdza pomieszczenia, w których znajdują się dzieci. W przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa, stara się zabezpieczyć miejsca a następnie powiadamia o tym dyrektora placówki.

  3. W czasie zajęć i zabaw nauczycielka zwraca szczególną uwagę na bezpieczne posługiwanie się ostrymi narzędziami.

  4. Nauczycielka zobowiązana jest pracować z dziećmi aż do chwili objęcia grupy przez następną nauczycielkę.

  5. W obecności dzieci mogą być wykonywane tylko niezbędne czynności porządkowe.

  6. Podczas rozdawania posiłków woźna powinna zachować szczególną ostrożność.

  7. Zabrania się dzieciom wchodzenia do kuchni przedszkolnej bez opieki dorosłych.

  8. W czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym nauczycielki opiekują się wszystkimi dziećmi poprzez baczną obserwację. Nie wolno w tym czasie załatwiać innych spraw.

  9. Z wysokich urządzeń w ogrodzie przedszkolnym mogą korzystać dzieci tylko podczas bezpośredniego nadzoru nauczycielek.

  10.W przypadku, gdy dziecko oddaliło się z przedszkola nauczycielka powiadamia natychmiast dyrektora placówki i rodziców dziecka.

  11.Na spacery i wycieczki nauczycielka wychodzi zawsze z woźną lub inną osobą dorosłą.

  12.Podczas spacerów i wycieczek nauczycielka kontroluje ilość dzieci

  13.Na dalszą wycieczkę nauczycielka zabiera ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.

  14.W przypadku okaleczenia, urazu czy choroby dziecka nauczycielka udziela pierwszej pomocy i powiadamia dyrektora placówki oraz rodziców dziecka.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.

Współpracujemy:

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Polecane:

CEL: PRZEDSZKOLE LITERACKIE 6986

KRS: 0000270261

Przedszkole Miejskie Literackie nr 36 w Olsztynie